ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Bestellingen
Iedere bestelling bij A-Ware Kruibeke bv is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden en geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze zijn alleen geldig welke ook de algemene voorwaarden van de klant zijn.

Leveringen
De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals overeengekomen tussen partijen. De late en/of onvolledige uitvoering van een bestelling kan geen strafbepaling voor A-Ware Kruibeke bv meebrengen daar geen enkele termijn, noch hoeveelheidsgarantie van strikte toepassing is. In geval van onbeschikbaarheid van de goederen of buitengewoon groot aantal bestellingen behoudt A-Ware Kruibeke bv zich het recht om de bestellingen slechts gedeeltelijk uit te voeren. Indien de leverancier van wie wij de goederen betrekken, door welke oorzaak ook, in gebreke blijft te leveren of niet tijdig genoeg levert, zijn wij jegens de koper niet aansprakelijk. Het saldo dient opnieuw besteld te worden door de klant. A-Ware Kruibeke bv behoudt zich het recht voor de uitvoering van bestellingen te verdagen tot de volledige betaling door dezelfde klant van vervallen facturen met betrekking tot vroegere leveringen. De hoeveelheid en de staat van de goederen dienen uitdrukkelijk gecontroleerd te worden op het ogenblik van de ontvangst van de goederen. Elke klacht dient te worden gemeld op de leveringsnota en via quality@hollebeekhoeve.be op het ogenblik van de aanlevering.

Waarborg
Indien de geleverde goederen verborgen gebreken mochten vertonen, kunnen ze kosteloos vervangen of terugbetaald worden op voorwaarde dat een schriftelijke klacht wordt gericht aan de maatschappelijke zetel van A-Ware Kruibeke bv binnen de 48 uren na de ontvangst van de goederen. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde goederen geacht definitief aanvaard te zijn, het geen iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit. Klachten geven de koper geen recht tot ontbinding van de koop of de betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen. De vervanging of eventuele terugbetaling zal gebeuren aan de aankoopwaarde mits teruggave van de gebrekkige goederen.

Prijzen
a) Onze goederen worden gefactureerd aan het tarief geldig op de dag van de levering, zelf voor bestellingen ontvangen voor de datum van het van kracht zijn van het tarief.
b) Onze tarieven zijn exclusief taksen en BTW.
c) Uitsluitend onze klanten zijn verantwoordelijk voor het bepalen en de bekendmaking van hun verkoopprijzen.

Betaling
Al onze facturen zijn betaalbaar op de op factuur vermelde vervaldagen. In geval van niet betaling van de factuur of in geval van gedeeltelijke betaling ervan zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met verwijlintrest a rato van 1 % per maand en met forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20 % van het factuurbedrag en dit met een minimum van € 50. Elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand. Indien één factuur niet is betaald op haar vervaldag, worden de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege opeisbaar. Wij houden ons het recht voor te verzenden tegen rembours of vooruitbetaling te vorderen.

Eigendomsvoorbehoud
Op het ogenblik dat de bewaring van de goederen bij de ontvangst door de klant wordt overgedragen, wordt de verplichting tot geschikte stockage en behandeling van de goederen eveneens overgedragen en kan onze verantwoordelijkheid niet meer ingeroepen worden bij het niet respecteren hiervan.
A-Ware Kruibeke bv behoudt de eigendom van alle door hem geleverde zaken, totdat de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
De risico’s van beschadiging of verdwijning zijn vanaf levering ten laste van de koper.

Bevoegdheid
Alle geschillen zullen beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen. Wij behouden ons het recht voor de klant voor de rechtbank van zijn woonplaats te dagen. Alleen het Belgische recht is van toepassing.